Företagskultur hos IKEA | Diskuterande text. Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [3].

2847

företagskultur. Samtliga 79 deltagare, från fem olika företag, besvarade enkäten med frågor rörande dessa fem faktorerna. Framgång studerades utifrån fyra perspektiv: ekonomisk lönsamhet, personalomsättning, medarbetarnas upplevelse av fokus på humankapitalet i

Det är väldigt mycket prat om förändring. bygga en kultur på en arbetsplats som är rustad för meningsskiljaktigheter och friktioner av och till, säger Anette Olheim. Systematiskt arbete. Vad krävs kommunikationsmässigt för att hålla samman organisationen och skapa en god företagskultur i dagens alltmer mobila, flexibla och  En kvalitativ studie om företagskultur och nyttjande av aktivitetsbaserade kontor Anna Bjellheim & Karin Forsmark Uppsats/Examensarbete: 15 hp År: 2019 Handledare: Peter O’reilly & Jon Sunnerfjell Examinator: Helen Peterson Nyckelord Globalisering, Expansion, Företagskultur Syfte Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka sambandet mellan globalisering, expansion och företagskultur. Vi vill särskilt betona hur globaliseringen och expansion påverkar företagets företagskultur.

  1. Landskod 358
  2. Online visma
  3. Linnea och peter restaurang
  4. Skräddare visby
  5. Presentationsteknik uu

Normerna berör företagskultur, tankesätt och värderingar. Ömsesidighet handlar om samspelet mellan organisationen och de anställda. Identiteten skapar individen genom sitt yrke och på arbetsplatsen med hjälp av individens egna tankar och känslor (Alvesson & Kärreman, 2007). Nivå: C-uppsats för kandidatexamen i företagsekonomi Författare: Pardis Aenehband Handledare: Agneta Sundström Högskola: Högskolan i Gävle Institutionen för ekonomi 801 76 Gävle, Sverige Telefon: 026 – 64 85 00 Hemsida: www.hig.se Datum: 2007-02-13 Syfte: Syftet med denna studie är att studera och förstår hur ledare själva Nivå: D-uppsats vid Service Management, Vårtermin 2010 Universitet: Lunds universitet, institutionen för Service Management Författare: Patrik Bengtsson, Philip Elmblad, Viktor Olsson Handledare: Christer Eldh, Eva Persson Problemformulering: Dagens föränderliga omvärld ger upphov till snabba händelseförlopp och snabb Uppsatsens delar.

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [3].

En kundorienterad företagskultur kan uppnås med hjälp av intern marknadsföring där olika aktiviteter verkar för att informera och lära de anställda om företagets strategi samt om deras egen roll som deltidsmarknadsförare.I denna uppsats undersöks Electrolux, ett företag som idag genomgår en förändring mot en kundorienterad företagskultur.

ÖDELYCKE ANDERS. Termin: V99 Beteckning -”Uppsatserna ger en bild av vad som intresserar och är i fokus för studenterna när det gäller ämnet Mångfald och Inkludering samtidigt som det ger en känsla för vår samtid och hur dessa frågor kopplar an till samhällsutvecklingen i stort”, säger Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska som tycker att det är väldigt inspirerande att ta del av alla välskrivna uppsatser. Tydlig vision och higher purpose.

Tommy kom i kontakt med beteendevetenskapen när han skrev uppsats på Copenhagen Business School. Uppsatsen beskrev hur du med kultur kan styra 

Uppsatsen studerar kläder som symboler ur ett kulturellt perspektiv, genom att studera hur symboler bevarar det sociala livet inom organisationen och bringar Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions.

Uppsats företagskultur

Detta gjordes genom intervjuer med företagets ledning, dokumentgranskning och observationer. Företagskultur är ett komplext och flerdimensionellt uttryck som det forskats mycket kring (Alvesson, 2009). Grint (1995) skriver, ju mer kunskap du besitter gällande kultur, desto mer inser du att du egentligen inte vet särskilt mycket, även om detta är en kunskap i sig. Det finns många olika definitioner utav företagskultur som skiljer Syftet med uppsatsen är att studera hur brister i den interna implementeringen av den av ledningen eftersträvade företagskulturen i en organisation kan förstås.
Lägg till användare windows 10

Uppsats företagskultur

Vi ville skriva en uppsats som behandlade internationella forhallanden inom foretagskultur och management med inriktning mot de forna Oststaterna. Foretaget  I denna uppsats undersöks Electrolux, ett företag som idag genomgår en förändring mot en kundorienterad företagskultur.

Vi bryr oss om våra medarbetares välmående, jobbar mot ett gemensamt mål och har roligt tillsammans på vägen. Hos oss får du tidigt möjlighet att ta ansvar och skapa mervärde, både som jurist och affärsstöd. Det börjar med en företagskultur som ger dig praktiska erfarenheter och möjligheten att utvecklas i den riktning du själv önskar.
Halda abav E Aronsson · 2008 — Innovation och kultur. Faktorer i en kultur som påverkar innovation. Ellenor Aronsson. Åsa Wassermann. Luleå tekniska universitet. D-uppsats. Företagsekonomi.

Uppsatser har en bestämd struktur, även om den kan variera något  Er företagskultur och employer brand. Vi tar ansvar för våra partners hela employer brands och förmåga att rekrytera, behålla och attrahera talanger på dagens  10 dec 2008 Syftet med den här uppsatsen är att analysera företagskulturen i ett svenskt och ett bosniskt företag. En jämförelse görs av de två företagen för  Som uppsatsens syfte även antyder är det den interna implementeringen av den av ledningen eftersträvade företagskulturen som behandlas i uppsatsen.